English中文
团队成员

龚新奇副教授

数学智能应用,多体超大蛋白质相互作用复合物的计算 62510313
xinqigong@ruc.edu.cn
个人介绍


赖秀兰副教授

生物数学 010-62510759
xiulanlai@ruc.edu.cn
个人介绍


李震乾讲师

多复变函数论
lizhenqian@amss.ac.cn
个人介绍


孙建文副教授

Partial differential equations,Integro-differential equations,Nonlinear analysis 010-62510759
jianwensun@lzu.edu.cn
个人介绍


孙鸿鹏副教授

反问题和图像处理
hpsun@amss.ac.cn
个人介绍


Takagi Izumi(高木泉)教授

Partial Differential Equations 010-62510759
E-mail: takagi@m.tohoku.ac.jp
个人介绍


向田副教授

非线性偏微分方程,非线性分析 010-62510759
txiang@ruc.edu.cn
个人介绍


李培森师资博士后

马尔科夫链,随即微分方程,随机过程在生物中的应用
peisenli@ruc.edu.cn
个人介绍


潘迎利 (Pan, Yingli)师资博士后

扩散演化系统的传播动力学
ylpan@ruc.edu.cn
个人介绍

王   钧

办公室主任

62519572

wangjunruc@ruc.edu.cn

环境楼317室

马士召

行政助理

62519572


环境楼317室

姜红岩

行政助理

62519572


环境楼317室

陈元琳

行政助理

62519572


环境楼317室