Workshop onPartial Differential Equations
and Their Applications

July25-29, 2016

Renmin University of China, Beijing, China

Committees:

Organizing Committee:

Bei Hu

University of Notre Dame

Yuan Lou

Renmin University of China & Ohio State University

Yaobin Ou

Renmin University of China

Peter Wittwer

University of Geneva

 

Local Organizing Committee:

Renhao Cui, Xinqi Gong, Litao Han, Yuanyuan Ke, Xiulan Lai, Qiujin Peng, Guojian Lin, Hongpeng Sun, Jun Wang, Tian Xiang