BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL
BIOLOGY CONFERENCE

November 28-29, 2015

Renmin University of China

Contact Information:


数学科学研究院,中国人民大学,

北京市海淀区中关村大街59号


龚新奇: xinqigong@ruc.edu.cn 

王  钧: wangjunruc@ruc.edu.cn

刘  青: qliu@ruc.edu.cn

姜  昊: jiangh@ruc.edu.cn会议地图