2015"WORKSHOP ON DIFFERENTIAL GEOMETRY
AND DIFFERENTIAL EQUATION"

October 10-12, 2015

Renmin University of China

Scientific Committee:

Shiu-Yuen Cheng, YMSC, Tsinghua University

Alexander Grigoryan, Universität Bielefeld, Germany

Jiaxing Hong, Fudan Unviersity

Shing-Tung Yau, Harvard University, USA


Organizing Committee:

Daomin Cao, AMSS, Chinese Academy of Sciences

Jixiang Fu, Fudan University

Yong Lin, Renmin University of China

Yuan Lou, Renmin University of China & Ohio State University


Local Organizing Committee:

Xinqi Gong, Litao Han, Yuanyuan Ke, Guojian Lin, Yaobin Ou, Yunyan Yang, Xiaobao Zhu